ALGEMENE VOORWAARDEN ROYAAL VASTGOED B.V.

 

Artikel 1 – definities

 

In deze In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: een (natuurlijk) persoon die opdracht geeft tot het verlenen van Diensten en/of het verrichten van overige werkzaamheden.
 2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 3. Royaal Vastgoed: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, zijnde de besloten vennootschap Royaal Vastgoed B.V. gevestigd te (1033 SC) Amsterdam, aan het adres Tt. Vasumweg 58 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 77631382, haar rechtsopvolgers en alle met haar of met haar rechtsopvolger(s) gelieerde ondernemingen.
 4. Diensten: de door Royaal Vastgoed geleverde diensten.
 5. Overeenkomst: de overeenstemming tussen Royaal Vastgoed en een Opdrachtgever met betrekking tot de verkoop van een Perceel en (of) een woning en (of) het verrichten van overige werkzaamheden betreffende een overeengekomen dienstverlening.
 6. Perceel: het in de Overeenkomst omschreven perceel.
 7. Verkoopprijs: de prijs waarvoor de Opdrachtgever het Perceel verkoopt, zonder hierop eventueel in minder gebrachte (notaris)kosten en belastingen.

 

Artikel 2 – toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Royaal Vastgoed zich verbindt / zal verbinden om een Perceel te Verkopen aan Opdrachtgever en (of) Diensten te verrichten voor Opdrachtgever, en op alle daaruit voor Royaal Vastgoed voortvloeiende werkzaamheden.
 2. Royaal Vastgoed heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een zodanige wijziging zal rechtskracht hebben tussen Royaal Vastgoed en de Opdrachtgever, ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Royaal Vastgoed. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van de Algemene Voorwaarden kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten.
 4. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 5. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geldig. Het is in dit geval Royaal Vastgoed toegestaan deze bepaling(en) te vervangen en een bepaling toe te passen die wel toelaatbaar is.

 

Artikel 3 – offertes/Overeenkomsten

 

 1. Voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst kan een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.
 2. Royaal Vastgoed kan aan de Opdrachtgever vervolgens een offerte of een concept van de Overeenkomst verstrekken. De geldigheid hiervan bedraagt 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 3. Royaal Vastgoed is slechts aan de offerte of concept Overeenkomst gebonden indien Opdrachtgever de offerte binnen 14 dagen na offertedatum schriftelijk aanvaardt en aan Royaal Vastgoed heeft geretourneerd, tenzij Royaal Vastgoed oordeelt dat telefonische bevestiging voldoet.

 

Artikel 4 – Duur overeenkomst en ontbinding

 

 1. De duur van de Overeenkomst volgt uit de Overeenkomst.
 2. Beëindiging van een Overeenkomst voor bepaalde tijd geschiedt van rechtswege na afloop van de aangegane Overeenkomst, of op de in de Overeenkomst opgenomen datum.
 3. Ingeval Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst is Royaal Vastgoed gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten zolang de vorenbedoelde tekortkoming voortduurt, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van Royaal Vastgoed om schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.
 4. Royaal Vastgoed heeft het recht de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden indien de Opdrachtgever ook na een schriftelijke aanmaning om binnen een redelijke termijn alsnog na te komen in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen. Daarnaast kan Royaal Vastgoed ook schadevergoeding vorderen.

 

Artikel 5 – betaling

 

 1. Alle tarieven zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. De Opdrachtgever betaalt Royaal Vastgoed conform de afspraken in de Overeenkomst. Deze betaling dient te geschieden zonder verrekening, korting of opschorting.

 

Artikel 6– aansprakelijkheid

 

 1. Royaal Vastgoed en haar bestuurders zijn nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt begrepen vertragingsschade en gederfde inkomsten. Opdrachtgever kan dus geen enkel recht doen gelden op welke vergoeding dan ook van Royaal Vastgoed en (of) haar bestuurders.
 2. Het in dit artikel bepaalde wordt mede bedongen ten behoeve van werknemers van Royaal Vastgoed of met hen gelijk te stellen personen, alsmede ten behoeve van door Royaal Vastgoed bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 3. De bestuurders van Royaal Vastgoed en de medewerkers van of door Royaal Vastgoed voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de Overeenkomst.
 4. Iedere vordering jegens Royaal Vastgoed, behalve die welke door Royaal Vastgoed is erkend, vervalt door het verloop van twee maanden na het ontstaan van de vordering.
 5. Verder aanvaardt Royaal Vastgoed geen enkele aansprakelijkheid voor schade en van welke aard dan ook, ten gevolge van handelen van Opdrachtgever in strijd met de bepalingen in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 7 – overmacht

 

 1. Er is sprake van overmacht bij omstandigheden buiten de wil van Royaal Vastgoed en verder bij iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van Royaal Vastgoed waardoor redelijkerwijs niet de naleving van de Overeenkomst gevergd kan worden.
 2. In geval van overmacht is Royaal Vastgoed bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en is zij niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Opdrachtgever ontstane schade.
 3. Voorbeelden van situaties die onder overmacht vallen zijn: stakingen, epidemieën, oorlogen, terroristische aanslagen, ziekte van personeel en hulpersonen etc.

 

Artikel 8 – privacy

 

 1. De verwerking van persoonsgegevens door Royaal Vastgoed gebeurt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en op de manier die is beschreven in de privacyverklaring die te raadplegen is via: www.royaalvastgoed.nl

 

Artikel 9 – toepasselijk recht/geschillen

 

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Geschillen tussen Royaal Vastgoed en de Opdrachtgever, behorend tot de competentie van de rechtbank, worden berecht door de rechter te Amsterdam, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin heeft Royaal Vastgoed te allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.